Odlo­to­wa FOTOBUDKA na każ­dą oka­zję!
Fo­to­ra­kie­ta.pl to je­dy­na w swo­im ro­dza­ju fo­to­bud­ka. Na­sza na­zwa jest sy­no­ni­mem pro­fe­sjo­nal­nej od­lo­to­wej atrak­cji na wy­bra­nej przez Cie­bie im­pre­zie. Fo­to­bud­ka to re­we­la­cyj­ny po­mysł na świet­ną za­ba­wę pod­czas wszel­kie­go ro­dza­ju im­prez oko­licz­no­ścio­wych.

FIRMY KTÓRE SKORZYSTAŁY Z NASZYCH USŁUG: